Skip to content

Regulamin

Regulamin Księgarni Internetowej wydawnictwo-regis.pl

Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.
Księgarnia Internetowa (e-Księgarnia) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wydawnictwo-regis.pl, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa i za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary
Towar – produkty prezentowane w e-Księgarni.
Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.wydawnicto-regis.pl, polegająca na zapewnieniu możliwości korzystania z funkcjonalności dostępnych w ramach serwisu internetowego e-Księgarni.
Usługodawca – Wydawnictwo Regis Paweł Bielak, 32-744 Łapczyca 573, NIP: 868-154-26-62, REGON: 851705925, mail: biuro@wydawnictwo-regis.pl, tel. (+48) 604 185 505
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

§ 1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem www.wydawnictwo-regis.pl (e-Księgarnia) prowadzony jest przez Usługodawcę.
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem z e-Księgarni oraz z oferowanych za jej pośrednictwem Usług, w tym określa:
– warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach e-Księgarni oraz
– zasady zawierania umów sprzedaży Towarów z wykorzystaniem Usług świadczonych w ramach e-Księgarni.
Usługodawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2. Warunki korzystania z Księgarni Internetowej

W ramach e-Księgarni Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Klient zobowiązany jest w szczególności do:
– korzystania z e-Księgarni w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
– korzystania z e-Księgarni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
– korzystania z e-Księgarni w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Księgarni jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
Korzystanie z e-Księgarni możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
– Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej; Maxthon w wersji 3.6.4 lub nowszej;
– inne przeglądarki internetowe obsługujące technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;
– sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024×768;
– sugerowana minimalna głębia kolorów: 24 bity (True Color).
– dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego Klienta.

§ 3. Warunki realizacji Zamówienia

W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez e-Księgarnię należy wejść na stronę internetową www.wydawnictwo-regis.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w e-Księgarni i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.
Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.
Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego e-Księgarni, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia złożonego w księgarni Wydawnictwa Regis”, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia.

§ 4. Ceny produktów i promocje

Ceny Towarów na stronie e-Księgarni zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.
Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie e-Księgarni.
W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.
W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji e-Księgarnia zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.

§ 5. Formy płatności, warunki dostawy

Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:
– płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (przelewy24.pl/przelewem bezpośrednim),
– przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni Zamówienie zostaje anulowane,
Warunki dostawy:

  –  Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

–    Wysyłka zamówienia do 5 dni od złożenia zamówienia, ale zazwyczaj jest to 48 h.

 –   W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

–    Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupując:

   * Za pośrednictwem firmy kurierskiej

  *  Do paczkomatów InPost

  *  Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.

–    W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

 • Przy zakupie towaru za kwotę wyższą niż 149,90 zł koszty przesyłki pokrywa e-Księgarnia.

 § 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Rejestrując się na stronie WWW Wydawnictwa, zamawiając Newsletter Wydawnictwa lub składając zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawnictwa i ich przetwarzanie przez Wydawnictwo w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia na towary lub usługi (w tym usługi informacyjne). Zarówno podanie przez Państwa danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne Wydawnictwu do zrealizowania zawartej z Państwem umowy na dostawę towarów lub świadczenia innych usług (dostarczanie informacji o wydarzeniach i nowościach związanych z Wydawnictwem  itd.) na rzecz Państwa. Państwa zgoda stanowi dla nas podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych, więc bez niej nie możemy podejmować żadnych czynności.
 2. Dane osobowe, które Państwo nam przekazują są chronione przez nas zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) popularnie nazywanym „RODO”, obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku (dostępne tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).
 3. Zgodnie z definicją RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych.
 4. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo REGIS z siedzibą w Łapczycy, Łapczyca 573, 32-744 Łapczyca, wpisane do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, nr NIP 868-154-26-62, nr REGON 851705925.
 5. W jakiejkolwiek sprawie dotyczącej danych osobowych należy kontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@wydawnictwo-regis.pl
 6. Wydawnictwo jednoznacznie oświadcza, że w żaden sposób nie wykorzystuje Państwa danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa i przetwarza je wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania zawartej z Państwem umowy na dostawę towarów lub świadczenia innych usług. Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych i nie sprzedajemy ich nikomu. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani transferowane do państwa trzeciego.
 7. Osobom fizycznym, których dane osobowe dotyczą przysługują prawa dotyczące tych danych, a Wydawnictwo jest odpowiedzialne za ich realizację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Realizacja wskazanych poniżej uprawnień będzie jednak możliwa dopiero po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby żądającej dokonania danych czynności.
 8. Wnioski dotyczące wykonywania poniższych uprawnień można wysłać na adresem e-mail: biuro@wydawnictwo-regis.pl
 9. Osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą ma prawo:
  1. dostępu do danych, które przechowujemy jako Administrator,
  2. sprostowania, zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, w szczególności w sposób wskazany w II.6,
  3. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, wycofania tej zgody w dowolnej chwili – informujemy jednak, że w takiej sytuacji (bez tych danych) nie będziemy mogli podjąć żadnych czynności wynikających z Państwa żądań i będziemy zmuszeni do podjęcia odpowiednich kroków do ograniczenia korzystania z naszych usług,
  4. ograniczenia przetwarzania (np.: w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych),
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację (chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa),
  6. żądania usunięcia danych (przykładowo w sytuacji, gdy: nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub wycofano zgodę na przetwarzanie danych) – informujemy jednak, że w takiej sytuacji (bez tych danych) nie będziemy mogli podjąć żadnych czynności wynikających z Państwa żądań i będziemy zmuszeni do podjęcia odpowiednich kroków do ograniczenia korzystania z naszych usług,
  7. prawo do przenoszenia danych,
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe przechowywane są przez nas jedynie przez okres niezbędny do realizacji przez Państwa zamówień na towary lub usługi (w tym usługi informacyjne). Zostaną usunięte wraz z usunięciem przez Państwa konta, jeśli takie założyliście.
 11. Państwa dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 12. Przypominamy, że przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, czemu służy możliwość kontaktu z Wydawnictwem przez wskazany powyżej e-mail.

§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Usługodawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.
W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.
Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Wydawnictwo Regis Paweł Bielak, 32-744 Łapczyca 573.
Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.
Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia.

§ 8. Reklamacje, postanowienia końcowe

Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres Wydawnictwo Regis Paweł Bielak, 32-744 Łapczyca 573 lub mailowo na adres: biuro@wydawnictwo-regis.pl.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
Usługodawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121).
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu www.wydawnictwo-regis.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Regulamin obowiązuje od dnia 25 czerwca 2015 roku.
Załącznikiem do regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Pobierz REGULAMIN >>>

Pobierz ZAŁĄCZNIK>>>

STARANNOŚĆ EDYTORSKA, RZETELNOŚĆ, NIESZABLONOWOŚĆ, PASJA…