Przy zamówieniu za kwotę 100 złDARMOWA WYSYŁKA!

 

 

 

Z dziejów polskiego szkolnictwa na terenie Galicji…        

To kolejna rozprawa naukowa prof. Edmunda Juśko, która przenosi nas w lata I wojny światowej i walk o bezpieczne granice państwa polskiego. Autor przedstawił w niej skomplikowane warunki organizacyjne funkcjonowania Rady Szkolnej Krajowej oraz trudne materialne sytuacje w jakich żyli nauczyciele i funkcjonowały szkoły polskie. W publikacji mamy do czynienia z pełnym obrazem funkcjonowania polskiego szkolnictwa w trudnych wojennych warunkach.

 Fragment recenzji prof. UR dr hab. Mariana Stolarczyka

Format: B5; Objętość: 166 str.; ISBN: 978-83-63827-43-4;  Wydanie I – 2015; Autor: Edmund Juśko

 

ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę  

 

Studia problemowe z historii wychowania…      

 Ta wielowątkowa praca, jest zbiorem artykułów, które koncentrują się tematycznie na dziejach wychowania na przestrzeni XIX i XX wieku. Przestrzeń ta generuje szereg nowych zjawisk w zakresie szeroko pojętego wychowania, którego to obszary znajdują swoje odzwierciedlenie na łamach opiniowanego wydawnictwa. Jego walorem jest różnorodność i waga podejmowanych tematów, a szczególnie fakt, iż zawarte w artykułach dociekania są prezentowane z punktu widzenia zarówno praktyków, jak i teoretyków.

Fragment recenzji prof. KUL dr hab. Aliny Rynio

Format: B5; Objętość: 222 str.; ISBN: 978-83-63827-57-1;  Wydanie I – 2015; Redakcja: E. Juśko, J. Kamińska-Kwak, R. Pelczar

 

ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę koszyk  34,90

 

TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE                          

Prezentowany tom nie ma charakteru tematycznego, niemniej kilka zamieszczonych na jego łamach tekstów oscyluje wokół zbliżonej problematyki, odnoszącej się do zagadnienia zdrady w polskiej przeszłości. Ze względu na motyw przewodni, redakcja wyodrębniła je jako dział problemowy, zatytułowany „Wokół problematyki zdrady w historii Polski”. W publikacji Czytelnik znajdzie również opracowania poświęcone historii lokalnej, nazistowską politykę okupacyjną wobec ludności żydowskiej Tarnowa, czy też historię miejscowego Wydziału Teologicznego.

 Format: 18 x 23 cm; Objętość: 228 str.;  ISSN 2080-6906; Oprawa miękka; Tom III – 2015; Redakcja: M. Borys, M. Czosnyka, P. Juśko, M. Koterbicka-Borys, J. Kozioł, M. Małozięć, M. Olejnik
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę koszyk   38.90 zł

 

Studia nad problematyką doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce i na Słowacji…

Wydawnictwo ma charakter teoretyczny, ukierunkowany na ukazanie wybranych pozainstytucjonalnych form (lekcje pokazowe, konferencje rejonowe i szkoleniowe, kursy wakacyjne, szkoleniowe posiedzenia rad pedagogicznych i in.) służących podwyższaniu kompetencji czynnych zawodowo nauczycieli w schyłkowym okresie zaborów, w II Rzeczypospolitej, czasach Polski Ludowej oraz transformacji ustrojowej końca XX i początku XXI wieku, w ujęciu ogólnopolskim i regionalnym.

Fragment recenzji Prof. zw. dr hab. Mariana Surdackiego
KUL Jana Pawła II w Lublinie

Format B-5; Objętość: 218 str.; ISBN: 978-83-63827-48-9; Oprawa miękka; Wydanie I – 2015; Redakcja naukowa: E. Juśko, M. Borys, P. Juśko, B. Wolny, B. D. Niziołek
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę koszyk   26 zł

 

Kielce od A do Z

Adeptom turystyki, krajoznawstwa przedstawiamy ciekawą historycznie stolicę Ziemi Świętokrzyskiej w formie kalendarium, począwszy od XI wieku do chwili obecnej. Opracowanie jest bardzo czytelne, poszczególne podmioty: budowle, ludzie, instytucje, stowarzyszenia, zdarzenia, fakty – są ukazane od daty pierwszej wzmianki, narastająco w przedziale wieków. Kalendarium obejmuje obecne granice miasta, wykraczając w przypadkach uzasadnionych poza nie. Umieszczone w tekście zdjęcia, reprodukcje czynią pracę barwniejszą i przystępniejszą. Opracowanie ma charakter iście inżynierski, sprawozdawczy, bez beletrystycznych omówień. Opracowanie pozwala w przystępny sposób zapoznać się z historią Kielc i jego zabytkami.

Format: B-5, Objętość: 76 str.; ISBN 978-83-63827-40-3; Oprawa miękka; Wydanie II – 2015; Autor: Stanisław Janusz Komorowski

ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

Wartości Chrześcijańskie w XX i XXI wieku. Zagrożenia i szanse

Publikacja stanowi zbiór refleksji na temat sposobów krzewienia chrześcijańskich wartości wśród społeczeństwa XXI wieku. Współcześnie obserwuje się liczne zagrożenia czyhające na człowieka od chwili poczęcia aż do śmierci. Szansą ich uniknięcia jest przyjęcie, a następnie wierność wartościom chrześcijańskim, ułatwiającym poruszanie się w ludzkim gąszczu zawiłości losu. Nadzieją są nowe Formy Ewangelizacji (Turystyka religijna), a także skuteczny przekaz wartości chrześcijańskich w procesie wychowania. Wydawnictwo w wysublimowany sposób prezentuje sposoby wychowania młodego człowieka w aurze tego, co właściwe i słuszne. Ostrzega przed współczesnymi przeszkodami w przyjęciu wiary w rodzinie.

Fragment recenzji Dr hab. Danuty Grzesiak – Witek
WZPiNoS KUL JP II Stalowa Wola

Format: B-5; Objętość: 208 str.; ISBN: 978-83-63827-45-8; Wydanie I – 2015; Redakcja naukowa: E. Juśko, R. B. Sieroń, S. Sorys

ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

Profilaktyka społeczna a wielowymiarowość…

Kryzys współczesnego świata jest jednocześnie kryzysem człowieka. W książce na pierwszy plan wysuwają się problemy utraty sensu życia i brak celu, problemy egzystencjalne. Niemożność zapobiegania ich występowaniu, bądź brak umiejętnego kierowania życiem, popychają już bardzo młodych ludzi do błędnych rozwiązań, stanowiących chwilową, najczęściej złudną ucieczkę od trudnej rzeczywistości w konsekwencji prowadzącą do błędnych wyborów, często z tragicznymi konsekwencjami. Publikacja jest cenną pozycją na rynku wydawniczym i może być pomocne studentom pedagogiki, nauczycielom, pedagogom i rodzicom.

Fragment recenzji dr hab. Jadwiga Daszykowska – KUL Jana Pawła II

Format B-5; Objętość: 335 str.; ISBN: 978-83-63827-42-7; Wydanie I – 2015; Redakcja naukowa: E. Juśko, J. Burgerová, B. Wolny

ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

Niniejsze opracowanie należy sytuować w zakresie badań historycznych, przede wszystkim historii lokalnych dziejów. Jednakże w szerszym kontekście posiada ono, poprzez poruszaną problematykę, ścisły związek z historią społeczną i polityczną. Jego walory badawcze i poznawcze wiążą się ze szczegółowością oraz niezwykłą skrupulatnością o czym świadczy zebrana bibliografia. Książka posiada dużą wartość merytoryczną i przyczynia się do podtrzymywania regionalnych tradycji. Stanowi ona cenny materiał dla nauczycieli, władz samorządowych, osób zainteresowanych dziejami Wojnicza, i jego mieszkańców.

Fragment recenzji prof. dr hab. Mariana Surdackiego KUL JP II
 Format B-5; Objętość: 116 str.; ISBN: 978-83-63827-30-4; Wydanie I – 2014; Redakcja naukowa: prof. nzw. dr hab. Edmund Juśko, dr Andrzej Niedojadło
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę koszyk     35 zł

 

STO IMION uwiecznia ten kamień…

Książka jest próbą odkrywania przesłania, jakie pozostawili po sobie twórcy zachodnio-galicyjskiego kompleksu cmentarzy Wielkiej Wojny. Ukazuje kontekst ich powstania, historię oraz współczesność. Dopełnieniem są zdjęcia Pawła Topolskiego – tarnowskiego fotografa.

Format: B5 mm; Objętość: 64 str.; ISBN: 978-83-63827-35-9; Oprawa miękka; Wydanie I – 2014; Autorzy: P. Juśko, P. Topolski

 ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

Wartość naukowa tego dzieła jest bezsporna. Ma ono wielkie znaczenie dla badań naukowych nad polskim słownictwem gwarowym i nad polską kulturą ludową. Recenzowany Słownik jest poza tym wybitnym dziełem patriotycznym, ukazującym polskość gwar na terytorium, które przez wieki należało do innego państwa. Słownik jest hołdem złożonym mieszkańcom Ostródzkiego, Warmii i Mazur, którzy narażając się na niebezpieczeństwo ze strony nieprzyjaznego im niemieckiego rządu, zachowywali polską rodzimą gwarę.

Z recenzji prof. dr hab. Jerzego Reichana

Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur stanowi rezultat wieloletniej pracy zespołu leksykograficznego Zakładu Językoznawstwa PAN w Warszawie. Niezwykle bogate materiały znacznie poszerzą naszą wiedzę o tych gwarach. 

Z recenzji prof. dr hab. Janusza Siatkowskiego
Forma B-5; Objętość: ISBN 978-83-64007-08-8; Oprawa miękka; Tom VI – 2014; Pod kierunkiem Anny Typry słownik opracowały: Urszula Dobrzyniec -Konarska, Danuta Kołodziejczykowa, Maria Krasowska, Katarzyna Sobolewska, Agnieszka Wełpa

Praca prof. dr hab. Andrzeja Olejko wyznacza nowy kierunek badań nad zagadnieniem użycia lotnictwa na froncie galicyjskim w początkach wielkiej wojny. Jej dużą zaletą jest baza źródłowa, bowiem Autor w swoich naukowych dociekaniach oparł się w dużej mierze na archiwaliach wiedeńskiego Kriegsarchiv, co powoduje, że ma ona na gruncie polskiej historiografii wymiar pionierski. Ponadto Autor wykazał się wyjątkowo dużą znajomością literatury przedmiotu i złożonej materii techniki lotniczej omawianego okresu.

Z recenzji prof. dr. hab. Edmunda Juśko
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Format: A-5; Objętość: 128 str.; ISBN: 978-83-934384-3-3; Oprawa miękka; Tom I – 2013; Autor: Andrzej Olejko

 

 ksiazka_guzik4 Przeglądaj książkę

Zamieszczone w publikacji artykuły, sygnalizują ważny społecznie problem dotyczący roli nauczyciela we współczesnej rzeczywistości. Ukazują one wycinkowo zjawiska charakterystyczne dla tej problematyki, będące próbą odpowiedzi na złożone pytanie – jaki powinien być nauczyciel XXI wieku?. Od niego bowiem w dużym stopniu zależy proces kształtowania się jednostek odpowiedzialnych za los i jakość życia współczesnego społeczeństwa i przyszłość pokoleń zarówno w kontekście narodowym jak i globalnym. Publikację należy więc ogólnie traktować jako cenny głos w ramach dyskusji nad kondycją współczesnej edukacji. Stanowi ona interesujący materiał w bibliotekach uniwersyteckich, nie tylko dla badaczy tej problematyki, ale także dla nauczycieli i studentów.

Fragment recenzji prof. zw. dr hab. Marian Surdacki (KUL JP II)
Format: B-5; Objętość: 218 str.; ISBN: 978-83-63827-28-1; Wydanie I – 2014; Redakcja naukowa: E. Juśko, J. Burgerowa, B. Wolny, B. D. Niziołek

ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

Plany zadań ochronnych w pigułce na przykładzie obszarów Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim

Publikacja opracowana została na podstawie dokumentacji planów zadań ochronnych oraz Standardowych Formularzy Danych opracowanych w ramach projektu „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”. Książka jest zbiorem wyników pracy przyrodników, naukowców z zachodniopomorskich uczelni oraz pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. To swego rodzaju kompendium wiedzy o wybranych Obszarach Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim.

Format: A-5; Objętość: 140 str.; ISBN: 978-83-63827-08-3; Oprawa miękka; Wydanie I – 2014;

ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

INWENCJA II transfer wiedzy, technologii i innowacji

Publikacja opracowana została w ramach realizacji projektu „INWENCJA II – Transfer wiedzy, technologii i innowacji wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw”. Liderem projektu jest ŚCIiTT, a realizowany jest on w partnerstwie z PŚ w Kielcach, UJK w Kielcach oraz KPT. Głównym celem projektu jest rozwój innowacyjnych kierunków potencjału gospodarczego i kadrowego woj. świętokrzyskiego poprzez transfer wiedzy w formie organizacji staży pracowników naukowych i przedsiębiorców oraz szkoleń dla przedstawicieli środowiska nauki i biznesu.

 

ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

RODO